top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP
 
Objednávkou Zboží na Webovém portálu www.metartdesign.com uzavírá Zákazník s Prodávajícím
kupní smlouvu (dále jen “Smlouva”). Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují obsah Smlouvy,
zejména pak práva a povinnosti z ní vyplývající pro Prodávajícího a Zákazníka.


 
Prodávající:
Název: Tomáš Indrák 
IČO: 06372261
DIČ: nejsem plátcem DPH
Adresa: Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00
 
Kontaktní údaje:
Adresa provozovny: Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00
Telefon: 737 620 110
E-mail: info@metartdesign.com
Webový portál: www.metartdesign.com

jako prodejce zboží na e-shopu (dále jen “Prodávající”)

 

1. Úvodní ustanovení


1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen “Zákazník”). Prodávající realizuje prodej zboží prostřednictvím webového portálu a rozhraní na www.metartdesign.com (dále jen “Webový portál”).
 
1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Mohou být Prodávajícím jednostranně doplňovány či měněny. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nových Obchodních podmínek. 

1.3. Ve Smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek. Tato ustanovení mají před Obchodními podmínkami přednost.
 
1.4. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 
1.5. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů, které naleznete pod tímto tlačítkem:

 
 
2. Základní definice

2.1. E-shop – internetový obchod na Webovém portálu, jehož účelem je zobrazení, výběr a objednávka zboží.

2.2. Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.3. Kupující/Zákazník – fyzická osoba/podnikající fyzická osoba/právnická osoba, která na základě objednávky zboží učiněné prostřednictvím E-shopu uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

2.4. Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5. Objednávka – Zákazníkem učiněný závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.6. Kupní smlouva/Smlouva – smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Zákazníkem na základě objednávky zboží z E-shopu ve smyslu
§ 2079 a násl. občanského zákoníku.

2.7. Spotřebitelská smlouva – smlouva o koupi zboží, jejíž smluvními stranami jsou Prodávající a Spotřebitel.

2.8. Zboží – věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím E-shopu.

2.9. Uživatel – osoba, která užívá E-shop.

2.10. Uživatelský účet – část E-shopu, která je přístupná každému registrovanému Uživateli a zobrazuje mu individuálně generované údaje v jeho uživatelském rozhraní - např. jím učiněné objednávky.

2.11. Registrace – registrace Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním pro Registraci povinných údajů.

2.12. Přístupové údaje – přihlašovací jméno a heslo Uživatele vygenerované při Registraci Uživatele.

2.13. Cena – peněžní částka, která náleží Prodávajícímu v souvislosti se zakoupením Zboží.

2.14. Cena za přepravu – peněžní částka za balení a doručení Zboží.

2.15. Celková cena – souhrnná cena za Zboží a jeho přepravu.

 
3. Uzavření Smlouvy


3.1. Zboží a jeho prezentace umístěná na E-shopu Prodávajícího je informativního charakteru, přičemž Prodávající není povinen ohledně Zboží uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, tj. návrh dodat Zboží učiněný prostřednictvím

 • reklamy,

 • katalogu,

 • vystavením zboží


není nabídkou ve smyslu závazku Prodávajícího uzavřít Smlouvu.

3.2. E-shop obsahuje informace o Zboží, včetně jeho prezentace, uvedení Ceny, Ceny za přepravu a nákladů na vrácení Zboží. Cena Zboží je na E-shopu uvedena se započtením daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Prodávajícího sjednat při uzavření Smlouvy individuální obchodní podmínky.

3.3. E-shop obsahuje informace o Ceně za přepravu Zboží, včetně uvedení možných způsobů přepravy a přibližného data doručení Zboží. Informace o přepravě uveřejněné na E-shopu se vztahují na území České republiky.

3.4. Smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

3.5. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Odesláním Objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku hradí Zákazník. Tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí Zákazník za používání těchto prostředků (přístup k internetu, sazba za telefonní hovory).

3.6. Za účelem objednání Zboží Zákazník vyplní na E-shopu objednávkový formulář, který obsahuje zejména následující informace:

 • identifikaci Zboží, které Zákazník vložil do elektronického nákupního košíku prostřednictvím kliknutí na tlačítko, popřípadě tlačítka, která slouží k tomuto účelu, s názvem “Přidat do košíku ” ,

 • množství a Cenu Zboží za jeden kus,

 • souhrnnou Cenu za Zboží, tj. Cenu za veškeré položky nacházející v elektronickém nákupním košíku,

 • možnosti výběru způsobu přepravy Zboží, včetně uvedení jednotlivých Cen,

 • způsob úhrady Zboží, včetně jeho přepravy.


3.7. Před odesláním Objednávky Zákazník vyplní ve formuláři své identifikační údaje, které je oprávněn a může kontrolovat, měnit či opravovat, včetně možnosti změny konkrétního Zboží, jeho odebrání z elektronického nákupního košíku, úpravy množství Zboží, změny volby přepravy Zboží či způsobu platby. Totéž platí i v případě dalších vstupních údajů, které Zákazník do Objednávky vložil.

3.8. Kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku a zaplatit” před odesláním Objednávky Zákazník souhlasí s účinným zněním Obchodních podmínek a se zpracováním osobních údajů dle účinných Podmínek zpracování osobních údajů.  Objednávka je dokončena prostřednictvím kliknutí na tlačítko, popřípadě tlačítka, sloužící k odeslání Objednávky s povinností platby, s názvem
“Odeslat objednávku a zaplatit”

3.9. Prodávající považuje údaje, které obdržel prostřednictvím Objednávky učiněné Zákazníkem za správné, úplné a pravdivé. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit obdržení Objednávky na e-mailovou adresu či telefonní číslo Zákazníka, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Součástí potvrzení Objednávky je její shrnutí a Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni učinění Objednávky.

3.10. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy s povinností uhrazení Ceny Zboží ze strany Zákazníka a dodání Zboží ze strany Prodávajícího.

3.11. Prodávající není povinen potvrdit Objednávku. Jedná se zejména o případy nedostupnosti Zboží či překročení maximálního možného množství Zboží, které je možné v rámci Objednávky odebrat. V tomto případě dojde ke stornování Vaší Objednávky ze strany Prodávajícího či Vás bude kontaktovat s nabídkou na uzavření Smlouvy ohledně vlastnostmi obdobného Zboží. K uzavření Smlouvy pak dojde v okamžiku potvrzení nabídky Prodávajícího ze strany Zákazníka.

3.12. Objednávku může Zákazník učinit též prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Je však povinen zkontrolovat správnost, úplnost a pravdivost předvyplněných identifikačních údajů.

3.13. Pokud má Zákazník slevový kupón, tj. voucher, je povinen pro uplatnění slevy z Ceny Zboží, vyplnit jeho kód do pole
“Uplatnit dárkový poukaz” a kliknout na tlačítko, popřípadě tlačítka, s názvem “Použít”

3.14. Smlouva včetně Obchodních podmínek je uchována Prodávajícím v elektronické a fyzické podobě, přičemž není Zákazníkovi zpřístupněna.


 
4. Cenové a platební podmínky


4.1. Jednotková Cena Zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a veškerých poplatků souvisejících se zakoupením Zboží.

4.2. Cena za Zboží je uvedena na E-shopu, v návrhu Objednávky a potvrzení Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou na
E-shopu a v návrhu Objednávky, má přednost Cena v návrhu Objednávky, která se následně shoduje s Cenou obsaženou v potvrzení Objednávky. V návrhu Objednávky je uvedena též Cena za přepravu Zboží.

4.3. Prodávající požaduje uhrazení Ceny za Zboží, včetně nákladů na balení a doručení Zboží před převzetím Zboží Zákazníkem. Celkovou cenu lze uhradit:

 • kartou online - platba proběhne prostřednictvím platební brány Stripe, za podmínek stanovených touto platební bránou, které  Zákazník nalezne na Webovém portálu https://stripe.com/en-cz,

 • prostřednictvím Pay Pal

 • bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 5429083083/0800, vedený u České spořitelny - platební informace budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím potvrzení Objednávky,

 • platební kartou,

 • platební kartou či v hotovosti při osobním odběru zásilky na výdejním místě,

 • platební kartou či v hotovosti při osobním odběru Zboží v provozovně Prodávajícího,

 • na dobírku při převzetí zásilky v místě určeném v Objednávce,

 • prostřednictvím úvěru poskytnutém bankovní či úvěrovou institucí.


4.4. V případě bezhotovostní platby je Celková cena splatná do 7 dnů ode dne vystavení faktury k Objednávce, popřípadě do konkrétního data uvedeného na faktuře, přičemž se může lišit od časového úseku uvedeného v Obchodních podmínkách. Pro Zákazníka je vždy závazné datum splatnosti uvedené na faktuře k Objednávce. Při platbě v hotovosti je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4.5. Případné poskytnuté slevy z Ceny nelze vzájemně kombinovat, tj. pro každou Objednávku je možné uplatnit pouze jeden slevový kupón.

4.6. Smlouva je účinná v okamžiku uhrazení Celkové ceny. Celková cena je v případě:

 • bankovního převodu uhrazena v okamžiku, kdy Prodávající obdrží peněžní prostředky na účet,

 • platby kartou online, Google Pay, Apple Pay, platební kartou v okamžiku provedení platby,

 • hotovosti v okamžiku převzetí Zboží oproti platbě.


4.7. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku uhrazení Celkové ceny.

4.8. Prodávající ke každé Objednávce vystaví daňový doklad, tj. fakturu, kterou Zákazník nalezne ve svém Uživatelském účtu a zároveň mu bude zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 5. Přeprava Zboží

 

5.1. Zboží je doručováno na území České republiky.

5.2. Zboží bude Zákazníkovi doručeno dle jeho preferencí následujícími způsoby:​

 • osobním odběrem na výdejním místě společností Zásilkovna, Balíkovna, Uloženka

 • doručením na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím společnosti Zásilkovna, WEDO nebo PPL


5.3. Zákazník je povinen v případě doručení Zboží na zvolené výdejní místo či adresu uvedené v Objednávce Zboží převzít.

5.4. Jestliže je třeba zboží doručovat z důvodu jeho nepřevzetí Zákazníkem opakovaně či na jinou adresu, popř. jiným způsobem, než je uvedenou v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit dodatečně vzniklé náklady na přepravu. Platební údaje budou Zákazníkovi doručeny na jeho e-mailovou adresu se 7 denní splatností ode dne jejich doručení.

5.5. Zboží bude doručeno v závislosti na skladových zásobách Prodávajícího, jeho dostupnosti, zvoleném způsobu přepravy a platby. Předpokládaný termín dodání Zboží bude obsažen v potvrzení Objednávky. Termín dodání uvedení uvedený na E-shopu či v potvrzení Objednávky je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě mimořádného výpadku výroby Zboží či prodlení ze strany dodavatele sdělí Prodávající Zákazníkovi nový předpokládaný termín dodání Zboží prostřednictvím e-mailové adresy či telefonního čísla uvedeného v Objednávce.

5.6. Při převzetí Zboží od přepravní společnosti je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Jestliže Zákazník shledá závadu na obalu, která svědčí o neoprávněném vniku do zásilky, není povinen Zboží od dopravce převzít.

5.7. Pokud Zákazník nepřevezme Zboží, nejedná se o porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží. Zároveň se nejedná o odstoupení od Smlouvy, ač Prodávajícímu toto právo vzniká z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu nákladů na přepravu a náhradu škody v případě, že došlo k jejímu vzniku.

5.8. Nebezpečí škody na Zboží na přechází na Spotřebitele v okamžiku jeho převzetí od dopravce. Spotřebitel tak nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.9. Jestliže nedojde k převzetí Zboží ze strany Spotřebitele nebezpečí škody na Zboží na něj přechází v okamžiku, kdy ho mohl převzít.

 


6. Uživatelský účet6.1. Na základě Registrace na E-shopu může Zákazník přistupovat do svého Uživatelského účtu, jakožto Uživatel. E-shop připouští koupi Zboží bez Registrace, tudíž není nezbytné zřizovat Uživatelský účet.

6.2. Zákazník je při Registraci povinen uvádět veškeré osobní údaje pravdivě, správně a úplně. Zároveň má povinnost je v případě změny aktualizovat.

6.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svého uživatelského jména a hesla. Za případné zneužití uživatelských údajů nenese Prodávající odpovědnost.

6.4. Uživatelský účet je individuálně určen pro konkrétního Uživatele, tudíž není možné umožnit jeho užívání třetím osobám. 

6.5. Prodávající může Uživatelský účet zrušit v případě porušení povinností ze Smlouvy, včetně Obchodních podmínek, ze strany Uživatele, či pakliže Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu 2 let.

6.6. Uživatel je srozuměn s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, primárně s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob s Prodávajícím spolupracujících.

 

 

7. Zpracování osobních údajů7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

7.2. Informace o zpracování a ochraně GDPR naleznete v “Podmínkách ochrany osobních údajů” na Webovém portálu níže
 


 
 
 

8. Práva z vadného plnění


8.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména relevantními ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Informace o právech z vadného plnění naleznete v “Reklamačním řádu” na Webovém portálu níže


 
 
 

9. Odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele
9.1. Odstoupení od Smlouvy se řídí §§ 1829-1837 občanského zákoníku.

9.2. Spotřebitel má v případě uzavření Smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího, tj. prostřednictvím E-shopu či jiného prostředku komunikace na dálku, s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě koupě Zboží pak do 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

9.3. Je-li předmětem Smlouvy koupě několika kusů Zboží v rámci jedné Objednávky, nebo Zboží sestávajícího z více položek, které budou dodány samostatně, je počátek běhu 14denní lhůty stanoven ke dni dodání posledního kusu Zboží, popřípadě dodání poslední
položky či části Zboží. V případě pravidelné dodávky Zboží po určitou dobu, započne 14denní lhůta běžet dnem první dodávky.

9.4. Odstoupení od Smlouvy oznámí Spotřebitel E-shopu písemně na adresu provozovny E-shopu nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@metartdesign.com. Vzor pro odstoupení od Smlouvy pod názvem “Oznámení o odstoupení od smlouvy o koupi zboží” se nachází na Webovém portálu Prodávajícího pod tlačítkem uvedeným níže

 

 9.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něj obdržel.

9.6. E-shop vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, totožným způsobem. V případě, že s tím Spotřebitel souhlasí, vrátí mu E-shop přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pod podmínkou, že tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

9.7. Pokud se Spotřebitel a Prodávající nedohodnou jinak, je Spotřebitel povinen vrátit Zboží prostřednictvím nejlevnějšího způsobu dopravy, který Prodávající nabízí. Pokud tak neučiní, tj. zvolí si nákladnější způsob doručení Zboží, Prodávající mu není povinen vrátit náklady na přepravu v plné výši. Prodávající se zavazuje Spotřebiteli vrátit náklady spojené s doručením Zboží pouze ve výši ceny za nejlevnější způsob dopravy, který nabízí.

9.8. Prodávající není v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky, než obdrží předmětné Zboží, popřípadě dokud mu Spotřebitel neprokáže, že Zboží odeslal zpět.

9.9. Spotřebitel Prodávajícímu vrátí Zboží v původním obalu, je-li to možné a ve stavu, který odpovídá tomu, že se pouze seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je uvedeno v předchozí větě. Prodávající může Spotřebiteli vrátit částku poníženou o náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

9.10. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

 • Cena Zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

 • dodání alkoholických nápojů, jejichž Cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

 • Zboží bylo vyrobeno podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 • Zboží podléhá rychlé zkáze, Zboží s krátkou dobou spotřeby, Zboží bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

 • neodkladná oprava nebo údržba, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost, to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

 • dodání Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

 • dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,

 • dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 • přeprava Zboží, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

 • Smlouva uzavíraná na základě veřejné dražby podle jiného zákona, u které může být Spotřebitel fyzicky přítomen,

 • dodávka obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

 10. Pravidla spotřebitelských recenzí
10.1. Recenze produktů uveřejňované na E-shopu jsou ověřené a pocházejí od registrovaných Uživatelů, kteří mají Uživatelský účet a zakoupili si na základě Smlouvy Zboží prezentované na E-shopu. Totéž platí pro recenze E-shopu samotného, tj. Prodávajícího.

10.2. Recenze mohou vkládat též pověřené osoby, například influenceři, které Zboží obdržely formou daru či jiným ujednaným způsobem. Recenze pocházející od pověřených osob jsou nezávislé a neupravené.

10.3. Sponzorované recenze jsou na E-shopu označeny jako “placené”.

10.4. U prověřovaných recenzí je uveden způsob prověřování jejich původu.

10.5. Ověřování recenzí, tj. hodnocení Zboží a E-shopu, probíhá přes webové portály heureka.cz a www.zbozi.cz a Webový portál E-shopu uvedený v úvodu tohoto dokumentu

10.6. Ověřování recenzí přes webové portály heureka.cz a www.zbozi.cz:

 • Před odesláním Objednávky na E-shopu má Zákazník právo zaškrtnout pole “Nezasílat dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky” a “Souhlasím s předáním údajů za účelem hodnocení nákupu pro službu Zboží.cz”,

 • jestliže Zákazník vyjádří souhlas se zasláním hodnotícího formuláře, následně ho od společnosti heureka.cz či zbozi.cz obdrží, načež jej může vyplnit, včetně textového hodnocení,

 • recenze pak bude zobrazena na webovém portálu www.heureka.cz a www.zbozi.cz, přičemž E-shop je oprávněn toto hodnocení uveřejnit též na Webovém portálu.


Ověřování spotřebitelských recenzí provádí přímo dané společností. Recenze bude zobrazena jako ověřená, pokud je u těchto společností Zákazník ověřen svými kontaktními údaji. V opačném případě bude recenze označena jako anonymní, a tudíž nemusí obsahovat pravdivé údaje.

10.7. Ověřování recenzí na Webovém portálu E-shopu:

 • Uživatel může po dodání Zboží vyjádřit svou spokojenost, popřípadě nespokojenost, prostřednictvím hvězdiček či textového hodnocení,

 • obdržené recenze jsou ověřovány prostřednictvím kontroly historie nákupů Uživatele nebo na základě přiřazení k evidenci pověřených osob,

 • recenze bude uveřejněna pouze v případě, že byla právě uvedeným způsobem ověřena.


Hodnocení Zboží naleznete v detailu jednotlivých produktů.

10.8. Uveřejněné recenze jsou nezávislé a neupravené. E-shop zobrazuje ověřené pozitivní i negativní recenze.

10.9. Zákazník je povinen zdržet se hodnocení s obsahem, který:

 • naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • poškozuje dobré jméno E-shopu,

 • obsahuje zjevně nepravdivé údaje o Zboží,

 • je v rozporu s Obchodními podmínkami, právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně Podmínek ochrany osobních údajů, a právním řádem České republiky.

10.10. Prodávající je oprávněn neuveřejnit recenzi, která je v rozporu s výroky uvedenými v předchozím odstavci.


11. Autorská práva k fotografiím a videím uveřejněným na E-shopu


11.1. Reálné fotografie a videa uveřejněné na E-shopu jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “autorský zákon”).

11.2. Fotografie a videa vytvořená přímo Prodávajícím jsou jeho autorským dílem, tudíž vůči nim disponuje veškerými právy dle autorského zákona. Fotografie a videa učiněná profesionálním fotografem, poskytnutá dodavatelem, subdodavatelem či výrobcem jsou využívána na základě udělené licence.

11.3. Do autorského práva nemůže být bez udělení licence zasaženo třetí osobou, tj. fotografie ani videa nejsou určeny k volnému užití. V opačném případě je Autor oprávněn domáhat se autorskoprávní ochrany.

11.4. Ilustrační fotografie a videa uveřejněné na E-shopu jsou využívané na základě udělené licence jejich autora, včetně souhlasu osob na nich vyobrazených, popřípadě se jedná o podklady určené k volnému užití ze strany veřejnosti.


12. Řešení sporů se Spotřebiteli


12.1. Stížnost na postup E-shopu, která se týká např. doručení Zboží bez příslušenství, opožděného vrácení Ceny v případě odstoupení od Smlouvy či zamítnutí reklamace Zboží, může Spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu E-shopu info@metartdesign.com Výčet možných situací, kdy je vhodné se nejprve obrátit na Prodávajícího je samozřejmě širší, zejména v oblasti doručování Zboží, slevy z Ceny, řešení reklamace Zboží a dalších s Objednávkou přímo souvisejících záležitostí. O vyřízení stížnosti Prodávající informuje Spotřebitele prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

12.2. Stížnost k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, webový portál: http://www.coi.cz, může Spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře: https://www.coi.cz/podatelna, popř. osobně či písemně na příslušné pobočce, a to z důvodů obsažených v zákoně č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”).

Jedná se kupříkladu o následující případy:

 • Prodávající nevystaví Spotřebiteli doklad o přijetí reklamace ani o způsobu jejího řešení,

 • Prodávající nevyřeší reklamaci do 30 dnů, respektive v prodloužené lhůtě, na které se Spotřebitelem dohodl,

 • Prodávající neinformuje Spotřebitele o jeho právech při uplatnění reklamace nebo o jeho právech v případě rozporu mezi obdrženým Zbožím a Smlouvou,

 • Prodávající Spotřebiteli nevydá ani na základě vyžádání doklad o koupi Zboží obsahující všechny náležitosti,

 • E-shop používá nekalé obchodní praktiky spočívající například v uvedení nepravdivých údajů o nabízeném Zboží, které mají zásadní vliv na rozhodnutí Spotřebitele ohledně jeho koupě,

 • Prodávající neoznačí Zboží Cenou,

 • Prodávající nabízí neoznačené Zboží - např. textil bez označení materiálového složení,

 • E-shop nabízí Zboží bez návodů k použití a údržbě v českém jazyce,

 • Prodávající nabízí výrobky, u kterých je podezření na to, že nejsou bezpečné.


12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy dle zákona o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce. Platformu, kterou naleznete na webovém portálu http://ec.europa.eu/consumers/odr, lze využít za účelem řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, ze smlouvy o koupi Zboží uzavřené elektronickými prostředky komunikace na dálku.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, webový portál: http://www.evropskyspotrebitel.cz, poskytuje informace o právech Spotřebitele na evropském trhu, včetně bezplatné pomoci a rad týkajících se sporů Spotřebitelů s E-shopy z jiných států Evropské unie, Norska a Islandu.

12.5. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán kodexy chování, které Prodávající dobrovolně dodržuje.


13. Závěrečná ustanovení


13.1. Doručování veškerých informací a písemností probíhá prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, na dálku, tj. Uživatelský účet, e-mail, telefonní číslo.

13.2. Vytvořením a odesláním objednávky týkající se koupě Zboží potvrzujete, že jste se seznámil/a s Obchodními podmínkami, a že s nimi prostřednictvím webového formuláře vyjadřujete souhlas v plném rozsahu.

13.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

13.4. Jestliže Smlouva či právní vztah právní vztah z ní vyplývající obsahuje mezinárodní prvek, jedná se například od doručování Zboží mimo území České republiky, budou se práva a povinnosti mezi smluvními stranami vždy řídit právem České republiky. V případě, že se nacházíte v pozici Spotřebitele nejsou Vaše práva předchozí větou dotčena.

13.5. V případě změny Obchodních podmínek zveřejní Prodávající nové Obchodní podmínky na Webovém portálu. Tato změna se však nedotkne práv a povinností vyplývajících ze Smluv uzavřených před účinností nových Obchodních podmínek.

13.6. V případě pravidelné či opakované dodávky Zboží bude nové znění Obchodních podmínek zasláno na e-mailovou adresu Zákazníka nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti nových Obchodních podmínek. Jestliže Zákazník do 14 dnů od doručení nového znění Obchodních podmínek Prodávajícímu nezašle výpověď Smlouvy na pravidelnou či opakovanou dodávku Zboží, stávají se nové Obchodní podmínky součástí Smlouvy, přičemž se budou vztahovat již na první dodávku Zboží následující po účinnosti této změny.  V případě, že Zákazník uplatní možnost výpovědi Smlouvy, činí výpovědní doba 2 měsíce.
 
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 04. 04. 2024

Základní definice
Uzavření smlouvy
Cenové a platební podmínky
Přeprava zboží
Uživatelský účet
Zpracování osobních údajů
Práva z vadného plnění
Odstupení od smlouvy
Pravidla spotřebitelských recenzí
Autorská práva k médiím
Řešení sporů se spotřebiteli
Úvodní ustanovení
bottom of page