top of page

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Prodávající:

Název: Tomáš Indrák 

IČO: 06372261

DIČ: nejsem plátcem DPH

Adresa: Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00

 

Kontaktní údaje:

Adresa provozovny: Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00

Telefon: 737 620 110

E-mail: info@metartdesign.com

Webový portál: www.metartdesign.com

jako prodejce zboží na e-shopu (dále jen “Prodávající”)

Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění ze strany Kupujícího vůči Prodávajícímu, která mu vznikla na základě kupní smlouvy (dále jen “Smlouva”) uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v důsledku objednávky Zboží prostřednictvím e-shopu (dále jen “Webový portál”) Prodávajícího.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “Obchodní podmínky”) Prodávajícího. Kupující je povinen se před objednáním Zboží seznámit s Obchodními podmínkami Prodávajícího, včetně Reklamačního řádu. Zaškrtnutím souhlasu před odesláním Objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s účinnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

1.2. Termíny, které jsou v Reklamačním řádu uvedeny s velkým počátečním písmenem, obsahují význam definovaný v tomto dokumentu. Jestliže nejsou termíny v Reklamačním řádu definovány, obsahují totožný význam jako v Obchodních podmínkách, popřípadě Smlouvě.

1.3. Práva a povinnosti obsažená v Reklamačním řádu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Záruka za jakost

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakost Zboží, tj. že Zboží nemá žádné vady, do okamžiku přechodu nebezpečí škody, neboli okamžiku převzetí Zboží, či okamžiku možného převzetí Zboží.

2.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že Zboží odpovídá:

 • popisu,

 • druhu,

 • množství,

 • jakosti,

 • funkčnosti,

 • kompatibilitě,

 • interoperabilitě,

 • a jiným mezi smluvními stranami ujednaným vlastnostem,

 • je vhodné ke splnění účelu, k němuž jeho koupi Kupující zamýšlel a s nímž je Prodávající obeznámen,

 • jej Kupující obdrží s případným příslušenstvím, včetně návodu k použití, tj. montáži nebo instalaci.

2.3. Dále Prodávající Kupujícímu odpovídá za to, že Zboží:

 • je vhodné ke splnění účelu, k němuž se Zboží daného druhu obvykle užívá,

 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, interoperability a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží daného druhu, které může Kupující rozumně očekávat, též s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, zejména prostřednictvím reklamy nebo označení,

 • je Kupujícímu dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži nebo instalaci a jinými pokyny k použití, které může Kupující rozumně očekávat,

 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

2.4. K výrokům, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, nebude přihlédnuto, pakliže Prodávající Kupujícího upozornil, že se některé vlastnosti Zboží liší a Kupující s tím před uzavřením Smlouvy vyjádřil souhlas.

2.5. Prodávající ke Zboží poskytuje doklad o jeho zakoupení, tj. fakturu, která zároveň slouží jako doklad o záruce. Obsahuje veškeré zákonem požadované údaje, které jsou nezbytné pro uplatnění práv ze záruky vyplývajících, zejména název Zboží, cenu, množství, sériové číslo a délku záruky.

2.6. Prodávající poskytne Kupujícímu na jeho žádost též záruční list. Prodávající v záručním listu uvede obsah poskytované záruky, včetně jejího rozsahu, podmínek a způsobu uplatnění práv z ní vyplývajících a délku záruky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se váží ke koupi Zboží.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (dále jen “Reklamace”) v případě, že má Zboží vadu, neboli nesplňuje některou z podmínek uvedených v předchozí sekci.

3.2. Kupující tak může učinit prostřednictvím e-mailu info@metartdesign.com, dopisu na adresu Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00. či osobně na adrese provozovny Prodávajícího Ve svahu 531/1, Praha 4, Podolí, 147 00.

3.3. Kupující je povinen při uplatnění Reklamace zvolit, jakým způsobem má být Reklamace řešena, přičemž již učiněná volba je závazná a nemůže být bez souhlasu Prodávajícího měněna. Reklamace bude Prodávajícím následně řešena v souladu s Kupujícím zvoleným způsobem.

3.4. Jestliže má Zboží vadu, má Kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží,

 • odstranění vady opravou Zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží,

 • odstoupení od Smlouvy.

3.5. Změna způsobu řešení Reklamace je možná v případě, že Kupující požadoval odstranění vady opravou Zboží, která se ukáže být neodstranitelnou.

3.6. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranění vady opravou Zboží, pokud se vada ukáže být neopravitelnou nebo by její odstranění bylo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

3.7. Na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z kupní ceny má Kupující právo, pakliže:

 • Prodávající odmítne odstranit vadu opravou Zboží,

 • se totožná vada Zboží objeví opakovaně,

 • vada představuje podstatné porušení Smlouvy,

 • Prodávající neodstranil vadu opravou Zboží v přiměřené lhůtě.

3.8. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že je vada Zboží nevýznamná.

3.9. Kupující není oprávněn uplatnit Reklamaci Zboží, jestliže vadu Zboží způsobil svým zaviněním či o vadě Zboží věděl při jeho převzetí.

3.10. Reklamaci nelze uplatnit ani u vady Zboží, které bylo prodáno za nižší kupní cenu z důvodu této vady Zboží.

3.11. Za vadu Zboží nelze považovat opotřebení Zboží vzniklé v důsledku jeho obvyklého užívání, popřípadě opotřebení odpovídající míře předchozího používání již použitého Zboží.

3.12. Nárok na uplatnění Reklamace zaniká, jestliže vada Zboží byla způsobena neodbornou montáží či instalací Zboží, stejně jako v případě neodborného zacházení se Zbožím.

4. Uplatnění Reklamace

4.1. V případě, že Reklamaci uplatňuje spotřebitel, je oprávněn tak učinit do 2 let od převzetí Zboží.

4.2. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí.

4.3. Doba uvedená v bodech 4.1. a 4.2. neběží po dobu, během níž Kupující nemůže Zboží užívat, a to za podmínky, že Reklamace byla oprávněná.

4.4.  V případě, že Reklamaci uplatňuje podnikatel, je povinen oznámit a vytknout vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji měl a mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

4.5. Vzor pro uplatnění Reklamace pod názvem “Formulář pro uplatnění reklamace ze smlouvy o koupi zboží” naleznete pod tímto tlačítkem

4.6. Při uplatnění Reklamace bude Kupujícímu ze strany Prodávajícího vystaveno písemné potvrzení obsahující:

 • datum uplatnění Reklamace,

 • obsah Reklamace – specifikaci Zboží, včetně popisu vady,

 • způsob řešení Reklamace, který je Kupujícím požadován,

 • kontaktní údaje Kupujícího za účelem poskytnutí informace o vyřízení Reklamace ze strany Prodávajícího.

4.7. Prodávající nese náklady spojené s převzetím věci za účelem odstranění vady.

4.8. Lhůta pro odstranění vady opravou Zboží činí 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Běh lhůty je přerušen, pokud Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro řešení Reklamace, a to až doby jejich obdržení ze strany Kupujícího.

4.9. O vyřízení reklamace bude Kupující informován ze strany Prodávajícího prostřednictvím uvedené e-mailové adresy či telefonního čísla. Prodávající následně vystaví Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu řešení Reklamace. Dále Prodávající Kupujícího vyzve v případě řešení Reklamace odstraněním vady Zboží opravou k převzetí Zboží.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Vytvořením a odesláním Objednávky týkající se koupě Zboží Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem, a že s ním prostřednictvím webového formuláře vyjadřuje souhlas v plném rozsahu.

5.2. Prodávající je oprávněn Reklamační řád měnit. Nový Reklamační řád zveřejní na svém Webovém portálu.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti ode dne 04. 04. 2024

bottom of page